Veelgestelde vragen

Het kopen van een nieuwbouwwoning werkt anders dan het kopen van een bestaande woning. Je krijgt te maken met bouwtermijnen en hoe werkt bijvoorbeeld de financiering? De meest gestelde vragen over het kopen van een nieuwbouwwoning vind je hieronder. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met een van de makelaars.

Kavels + Opstal

Staan de woningtypes vast of kan hiervan worden afgeweken?

Ja de woningtypes staan vast. De woningen bij elkaar vertegenwoordigen een ensemble wat Landgoed de Eendragt uniek maakt. De types staan aangeduid op de verkavelingstekening.

Mag de woning op de kavel worden verplaatst?

De woning is zo optimaal mogelijk op de kavel gepositioneerd. Heeft u hier andere ideeën bij dan kunt u altijd in gesprek gaan met uw adviseur van Thuis in Bouwen. Wel moet u er rekening me houden dat het niet zonder meer kan.

Zijn de materialen van de woning vastgesteld?

Door de projectarchitect zijn de materialen zorgvuldig uitgekozen en volledig op elkaar afgestemd. Deze samenhang is ook door de welstandscommissie goedgekeurd en vastgelegd. Het is derhalve dan ook niet meer mogelijk van gevel / dak materialen te wijzigen. Met uitzondering van het toevoegen van een rietenkap.

Zijn er uitbouw mogelijkheden?

Uiteraard zijn er vele uitbouwmogelijkheden. Thuis in Bouwen heeft hiervoor vast een voorzet gedaan per type woning. Uiteraard valt dit te personaliseren nadat u een kavel heeft toegewezen gekregen. Uw adviseur van Thuis in Bouwen kan u precies aangeven wat de mogelijkheden zijn.

Mag ik een grotere steiger of plaatsen?

De vlonder is 6 m2 en de positie is eveneens vastgelegd. Met de opwarming van de aarde is er extra ruimte nodig voor water. Het waterschap heeft voor de berging hiervan regels opgesteld. Één van de regels is dat er maximaal 6 m2 langs de oever/water mag worden gebouwd.

Waar mag ik bijgebouwen plaatsen?

Op het kavelpaspoort staan gele en oranje vlakken aangegeven, binnen deze vlakken kan gebouwd worden. Vergunningsvrij bouwen is echter aan bepaalde restricties gebonden. Uw adviseur van Thuis in Bouwen kan u precies aangeven wat de mogelijkheden zijn.

Mag ik de bij oplevering aangebrachte erfafscheiding verwijderen?

Nee, de haag is reeds geplaatst om uw privacy en die van uw buren te waarborgen. De haag is met zorg en met oog voor het landschap uitgezocht door onze landschapsarchitect. De akte is dan ook voorzien van een zogenaamde instandhoudingsplicht.

Wat is er aan duurzaamheid gedaan?

De woningen kennen standaard een epc van minimaal 0,2 , terwijl op dit moment 0,4 vereist is. Verder wordt de vloer uitgevoerd met een rc 4.5, de totale opbouw van de gevels verkrijgen een rc 5 en het dak en rc. 6. Een goed geïsoleerde woning dus  om u wooncomfort maximaal te borgen

Wie levert de installatie voor warmte en warm tapwater?

Dit loopt via een membership van The FCTR-E. Deze partij is gespecialiseerd in duurzame systemen voor warmte en warm tapwater. In de basis leaset u de installatie maar er is ook een mogelijkheid tot koop. Voor verdere specificaties en toelichtingen verwijzen wij u naar de stukken van The FCTR-E.

Zijn de woningen gasloos?

Ja, de woningen worden zonder gasaansluiting opgeleverd. Een bodembron zal de woning voorzien van warmte en warm tapwater. Hiervoor is een boilervat geplaatst van 300 liter welke in combinatie met o.a. de zonnepanelen wordt verwarmd.

Zijn de woningen 0 op de meter?

De woningen zijn standaard niet 0 op de meter. Indien u dit wenst zal dit maatwerk zijn en met Thuis in Bouwen tijdens de verkoopgesprekken worden vastgesteld of dit tot de mogelijkheden behoort.

Wat gebeurt er met de grond wat tussen fase 1 / 2 en de roeibaan ligt?

De gronden aan de noordzijde van het plan blijft te allen tijde groen. Wordt onderhouden door de gemeente en kent de bestemming Recreatie.

Is het bestemmingsplan al onherroepelijk?

Ja, het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Is de omgevingsvergunning onherroepelijk?

Ja, de omgevingsvergunning is onherroepelijk.

Hoe wordt mijn tuin opgeleverd?

Op de erfgrens met uw buren en aan de openbare weg worden hagen geplant. Aan het water plaatsen wij een vlonder. Om naar uw woning te komen hebben wij voor de vaklieden die u na oplevering laat komen om uw droomhuis af te laten bouwen staptegels van de openbare weg tot aan de voordeur geplaatst. Wij werken met een gesloten grondbalans hiermee is uw tuin voorzien van gebiedseigen grond. Uw adviseur van Thuis in Bouwen kan u in contact brengen met hoogwaardige hoveniers die u kunnen aangeven wat de mogelijkheden zijn.

Welk garantiefonds is van toepassing?

Het plan wordt uitgevoerd onder Woningborggarantie.

Mag ik een zwembad aanleggen in de tuin?

Binnen het vlak waar vergunningsvrij kan worden gebouwd zijn er mogelijkheden. Echter hiervoor is nadere afstemming met de gemeente nodig.

Mag ik een openhaard aanleggen?

Het plan is gasloos, dus een gashaard is in beginsel niet mogelijk. Er zijn mogelijkheden met een gastank maar hier zijn strenge bouwvoorschriften van toepassing. U dient dit samen met uw adviseur van Thuis in Bouwen te bespreken. In de planontwikkeling is er geen rekening mee gehouden.

Wat wordt de hoogte van het perceel rondom de woning?

De hoogte van de kavel wordt opgeleverd volgens het Kavelpaspoort dat als bijlage is gekoppeld aan de Koopovereenkomst met de koper. In dit Kavelpaspoort staat vermeld: ‘Bij de levering van de bouwrijpe kavel is de afwerkhoogte circa 5.30 meter minus NAP.’

Eventuele uitzonderingen hierop kunnen een talud zijn, een toegangsweg of een naastgelegen perceel. Dit is van toepassing op de woningen in fasen 1 tot en met 3.

Openbare inrichting

Staat de openbare inrichting vast?

De openbare inrichting staat vast en is op basis van de eisen van de gemeente Zuidplas opgemaakt.

Wat is er aan duurzaamheid gedaan?

Buiten dat de inrichting uit duurzame materialen bestaat wordt de openbare verlichting zelfvoorzienend uitgevoerd, primeur voor de gemeente Zuidplas. Dit verlichtingssysteem geeft de wijk naast de energie zuinige woningen een extra duurzaam karakter.

Wordt het hemelwater afgevoerd?

Het hemelwater van zowel de openbare ruimte als de woningen wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Hoe komt de speelvoorziening eruit te zien?

Deze wordt in overleg met de gemeente ingericht. Uitgangspunt hierbij zijn duurzame toestellen passend in de omgeving.

Contracten

Is er een koopovereenkomst, en een aanneemovereenkomst?

U koopt de grond van Timpaan en u geeft opdracht voor het bouwen van een woning aan Bot en van der Ham. Vandaar dat u een gescheiden koop- en aanneemovereenkomst tekent.

Is er een akte van splitsing in appartementsrechten?

Nee, appartementsrecht is hier niet van toepassing. Ook een mandeligheid of andere gemeenschappelijke vormen van eigendom zijn op Landgoed de Eendragt niet van toepassing. Het kavel en woning zijn straks van u. de openbare ruimte van de gemeente.

Wat is een membership van The FCTR-E?

Dit is de huurovereenkomst met The FCTR -E. Hiermee geeft u opdracht aan The FCTR-E om de duurzame installaties, de warmtepomp, WTW, boiler en de zonnepanelen te leveren

Hoe weet ik in 1 oogopslag wat er mogelijk is op de een kavel?

Hiervoor hebben wij kavelpasspoorten opgesteld. Op deze manier kunt u de mogelijkheden zien maar ook de beperkingen. De makelaar en later uw adviseur van Thuis in Bouwen kunnen u vertellen wat de mogelijkheden zijn. Het kavelpaspoort zal als bijlage bij de koopovereenkomst en leveringsakte worden bijgevoegd.

Verkoopproces

Wanneer is de verkoopdocumentatie beschikbaar?

Vanaf 1 maart 2021 zijn de verkoopdocumenten, zoals de verkooptekeningen per woning, kavelpaspoort per bouwnummer, situatietekening met bouwnummers, technische omschrijving en prijslijst beschikbaar op de website www.landgoedeendragt.nl.

Waar vind ik een inschrijfformulier en wanneer en waar moet ik het inleveren?

Het inschrijfformulier vindt u vanaf 1 maart 2021 op deze website. U kunt het inschrijfformulier ook per email sturen naar één van de makelaars info@hulstkampgroep.nl of info@perdijkmakelaardij.nl of nieuwbouw@brockhoff.nl

Is de volgorde van binnenkomst van belang?

De volgorde van binnenkomst is niet van belang. Dit houdt in, dat het niet uitmaakt of u het formulier aan het begin of aan het einde van de inschrijfprocedure bij de makelaar inlevert of per email verstuurt.

Wanneer vindt de toewijzing plaats en wanneer hoor ik het?

Op 8 maart 2021 vindt de toewijzing plaats van fase 3B. De kandidaten aan wie een woning is toegewezen worden door de makelaar geïnformeerd.

Kan ik een woning toegewezen krijgen als ik die voorkeur niet heb ingevuld?

U krijgt geen bouwnummer toegewezen die u niet als voorkeur heeft opgegeven. Het is van belang dat u op het inschrijfformulier alle woningen van uw voorkeur aangeeft. In het kader van de beoordeling van de financiële haalbaarheid is het belangrijk dat u uw financiële gegevens op het inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult.

Wie wijst de woningen toe?

Voor een bouwnummer waarvoor meerdere belangstellenden met een eerste voorkeur zijn, wijst de projectontwikkelaar de woning toe. Op de (wijze van) toewijzing kan niet worden gereclameerd. Een bouwnummer waarvoor slechts één belangstellende een eerste voorkeur heeft aangegeven, wordt direct toegewezen aan de belangstellende.

Hoe worden de 2de, 3de en verdere voorkeuren toegewezen als de eerste keus al vergeven is?

Belangstellenden die een bouwnummer als tweede voorkeur hebben opgegeven, komen pas in aanmerking voor dit bouwnummer als zich geen belangstellenden hebben ingeschreven met dit bouwnummer als eerste voorkeur, etc.

Wat als ik geen woning heb toegewezen gekregen?

Als u niet direct een woning toegewezen heeft gekregen, ontvangt u van de makelaar een bericht dat u op de reservelijst bent geplaatst. Wanneer degene die een woning heeft toegewezen toch van de koop afziet, wordt deze woning aan één van de inschrijvers op de reservelijst toegewezen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bij de inschrijving opgegeven voorkeuren.

Wat is het traject na de toewijzing?

Na de toewijzing zal de makelaar de geïnteresseerden die een woning toegewezen hebben gekregen uitnodigen om tijdens een persoonlijk gesprek de contractstukken door te nemen. De makelaar geeft daarin een toelichting over de door uw gekozen woning en de contractstukken. Met krijgen van de verkoopstukken tekent u voor een optie.

Hoe lang krijg ik een optie?

U krijgt na het gesprek met de makelaar een optie van een week.

Wanneer kan ik een afspraak maken met de adviseur van Thuis in Bouwen?

U wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek door Thuis in Bouwen nadat u uw optie heeft verzilverd en de koop en aanneemovereenkomst en het membership bij The FCTR-E heeft getekend bij makelaar. Tijdens het proces met de kopersadviseur worden eventuele ruw- en afbouwopties ook vastgelegd.

Welke contracten moet ik tekenen?

U tekent drie contracten:

  1. De koopovereenkomst Hiermee koopt u de grond.
  2. De aannemingsovereenkomst Hiermee geeft u de aannemer opdracht de woning te gaan bouwen.
  3. De huurovereenkomst met The FCTR-E. Hiermee geeft u opdracht aan The FCTR -E om de duurzame installaties, te weten de warmtepomp, WTW, boiler en de zonnepanelen te leveren.

 

Kan ik de woning aanpassen aan mijn persoonlijke wensen en hoe leg ik dat vast?

Het vervolgtraject bestaat uit 4 stappen:

  1. Oriëntatie
  2. Ontwerp en offerte
  3. Opdracht en financiering
  4. De vergunning

In gesprek met de kopersadviseur van Thuis in Bouwen wordt u door het bouwbedrijf uitgenodigd om samen met de kopersbegeleider uw individuele wensen en het meer- en minderwerk door te spreken. Zo worden uw persoonlijke woonwensen vervuld en naar individuele smaak gerealiseerd.

1 Oriëntatie
Samen met u inventariseren wij uw wensen en ideeën. Hoe wilt u wonen en welk bouwbudget hoort hierbij? Ook nemen we de bebouwingsvoorschriften en het beeldkwaliteitsplan door. Alle vragen die je hebt worden beantwoord. Als voorbereiding op dit gesprek kunt u gebruik maken van de plannen, foto’s en artist impressions.

2 Ontwerp en offerte
Samen met de adviseur bespreekt u  uw wensen die daarna op papier vertaald worden naar een ontwerp op maat. Wilt u het huis groter? Een rieten kap of een andere indeling of een veranda? Uw eigen adviseur bespreekt het met u. Zodra uw wensen duidelijk zijn, gaat de ontwerper aan de slag met de woning. Binnen enkele dagen ontvang u de tekening met de bijbehorende offerte.

3 Opdracht en financiering
Het ontwerp is rond, de overeenkomst is gemaakt en de financiering is geregeld. Met het plaatsen van uw handtekening maakt u de keuze definitief.

4 De vergunning
ThuisinBouwen zorgt ervoor dat uw ontwerp getoetst wordt aan de afgegeven vergunning. Wanneer er onverhoopt een extra vergunning nodig is wordt deze door het bouwbedrijf ingediend. Je gaat nu de bouwmaterialen uitzoeken, zoals tegels en sanitair.

Planning

Wanneer wordt er met de bouw van fase 3B gestart?

Dit is afhankelijk van het verkoopresultaat. Er dient 100% van het deelproject van 7 woningen te zijn verkocht. Wij houden rekening met een start bouw in het vierde kwartaal van 2021.

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

Dit is afhankelijk van de start van de bouw. U heeft ruim de tijd om over uw eigen woning na te denken en deze te perfectioneren met uw adviseur van Thuis in Bouwen. Echter zullen wij omwille de voortgang van de andere kopers u kunnen vragen een besluit te nemen voor een gekozen optie. De standaard opties kennen een sluitingsdatum welke door uw adviseur kenbaar zal worden gemaakt. Wij proberen De exclusieve woningen van Landgoed de Eendragt kennen een bouwtijd van ruim 1 jaar. Afhankelijk van de gekozen opties kan dit langer worden.